معرفی کوه های ایران ( آ )

نوشته شده توسط : نشاط کوهستان | تاریخ ارسال مطلب : .

آ

آب باریک : کوهی است  با ارتفاع 3070 متر ، استان تهران ، در محدوده شهرستان دماوند و فیروزکوه ، دهستان قزقانچای ..

آب باغ : کوهی با ارتفاع 3035 متر ، استان چهارمحال و بختیاری در محدوده شهرستان لردگان ، بخش مرکزی ، دهستان ارمند ، 15 کیلومتری شمال شرق مرکز لردگان ..


آب حُری : کوهی است با ارتفاع 3266 متر ، استان فارس ، در محدوده ی شهرستان آباده ، بخش مرکزی ، دهستان سورمق ، 46 کیلومتری جنوب شرق مرکز آباده ..

آب دالان : قله ای با ارتفاع 3296 متر ، در محدوده ی شهرستان کامیاران ---> آوالان

آب دراز : کوهی است با ارتفاع 3269 متر ، در محدوده شهرستان شهر رضا ، بخش مرکزی ، دهستان اسفرجان ، در 63 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان شهرضا ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیای قله ی آن  به طول 47 51 و عرض 27 31 می باشد ..

آبسر : کوهی است با اراتفاع 2955 متر ، استان مرکزی در محدوده شهرستان اراک ، بخش مرکزی دهستان آمان آباد ، 22 کیلومتری جنوب شرق مرکز اراک ، جهت کوه شمال غربی ،جنوب شرقی ، و مختصات قله ی آن به طول 08 50 و عرض 30 57 33 می باشد ..

آب سیاه : کوهی است با ارتفاع 3030 متر ، استان فارس در محدوده ی شهرستان اقلید ، بخش مرکزی ، دهستان خسرو و شیرین ، 48 کیلومتری غرب مرکز اقلید ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات قله ای آن به طول 58 51 و عرض 58 30 می باشد ..

آبک : قله یی است  از سلسله جبال البرز ، یال منشعب از خط الراس اصلی به ارتفاع 3601 متر ، واقع در رودبار قصران ، بخش افجه ، شهرستان تهران ، خط الراس شمالی این کوه به وسیله ی گردنه ی لجنی به  قله ی سرکچال و توسط سرکچال ، به خط الراس اصلی متصل است ، شعبه یی از رودخانه جاجرود به نام روته ، از این قله و خط الراس شمالی آن سرچشمه میگرد ، روته در جنوب شرقی ، فشم در جنوب ، میگون در جنوب غرب و شمشک و دورود ، در شمال غرب این قله واقع شده و از تمام نقاط نام برده میتوان به این قله صعود نمود ، ولی نزدیکترین راه صعود ، از روته می باشد ..

آبکش : کوهی است با ارتفاع 3525 متر ، استان سمنان ، در محدوده شهرستان دامغان ، بخش مرکزی ، دهستان دامنکوه ..

آبگرم : کوهی است با ارتفاع 2890 متر ، استان فارس در محدوده ی شهرستان اباده ، بخش بوانات دهستان مزایجان ، 146 کیلومتری جنوب شرق مرکز آباده ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی  و مختصات قله ی ان 45 53 و عرض 15 30 میباشد ..

آبَند : کوهی است با ارتفاع 4187 متر ، استان مازندران در محدوده ی شهرستان نوشهر ، کلاردشت ، دهستان کوهستان ..

آب نهر : کوهی است با ارتفاع 3212 متر در محدوده ی شهرستان بویر احمد ، بخش مرکزی ، دهستان سررود شمالی و در 2 کیلومتری غرب شهرستان بویر احمد واقع شده است ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی بوده و مختصات قله ی ان به طول 40 51 و 41 30 می باشد ..

آبیدر بزرگ : کوهی است با ارتفاع 2476 متر ، استان کردستان در محدوده ی شهرستان سنندج ، بخش مرکزی دهستان حومه ، 5 کیلومتری غرب مرکز سنندج ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات قله ی ان به طول 55 46 و عرض 19 35 می باشد ..

آبیز : کوهی است با ارتفاع 2837 متر ، استان خراسان در محدوده شهرستان قاین ، بخش زیر کوه دهستان شاسکوه ، 62 کیلومتری غرب قاین ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیای قله ی آن ، به طول 54 59 و عرض43 33 می باشد ..

آتش : کوهی است با ارتفاع 2717 متر ، استان فارس ، در محدوده ی شهرستان فارس ، شمال قریه ی بکر ..


آتش کوه : قله یی است ، از سلسله جبال البرز به ارتفاع 3728 متر واقع در لواسان بزرگ ، بخش افجه ، شهرستان تهران ، ازجهت شمال غرب به وسیله ی خط الراس سیاه پلاس به قله ی مهر چال و از جنوب شرق به وسیله ی قله ی ریزان ، به قله ی تیز کوه و سیاه چال متصل است ردخانه ی کند و افجه از این کوه سر چشمه می گیرد ..

آتشگاه : کوهی است با ارتفاع 2985 متر ، استان سمنان در محدودهی شهرستان گرمسار ، بخش مرکزی ، دهستان کهن آباد ..

آت میدانی : کوهی است با ارتفاع 2920 متر ، استان مرکزی در محدوده سربند ، بخش مرکزی ، دهستان آستانه ، 17 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان سربند ، جهت کوه شمالی ، جنوبی و مختصات جغرافیایی آن به طول 30 22 49 و عرض 47 33 می باشد ..

آخرک : کوهی است با ارتفاع 3166 متر ، استان کرمان در محدوده ی شهرستان بردسیر ، بخش مرکزی ، دهستان لاله زار ، 46 کیلومتری جنوب شرق مرکز بردسیر ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیای قله ی آن ، به طول 46 56 و عرض 36 29 می باشد ..

آخری : قله یی با ارتفاع 3200 متر ، راه صعود روستای پنج آب ، اوایل جاده ی نمارستاق در بخش لاریجان شهرستان آمل ..

آخورَک : کوهی است با ارتفاع 3036 متر ، استان کرمان در محدوده ی بردسیر ، بخش مرکزی ، دهستان لاله زار 42 کیلومتری جنوب شرق مرکز بردسیر ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیای قله ی آن ، به طول 44 56 و عرض 36 29 میباشد ..

آراکوه : قله 2649 متر در اطراف تهران ..

آرگون : کوهی است با ارتفاع 2950 متر ، استان زنجان در محدوده ی شهرستان زنجان ، بخش انگوران ، دهستان انگوران ، 90 کیلومتری غرب مرکز زنجان ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 22 47 و عرض 39 36 می باشد ..

آزاد کوه : قله یی است از سلسله جبال البرز منشعب از خط الراس اصلی به ارتفاع 4300 متر در محدوده ی شهرستان نور ، که به وسیله ی گردنه ی چرن ، قله ی سرماهو و گردنه سر ماهو ، به شکل خط الراس نعل واری ، در جهت شرق ، جنوب و غرب به قله ی یخچال و کمانکوه ، به خط الراس متصل است و از دیگر جهات آزاد .
جبهه شمال این کوه داری سوزنی ها و پرتگاه های خطرناک  می باشد ، این قله دارای دو شاخک شمال غربی و شمال شرقی است ، که روی هر 2 آثار خرابه های باستانی موجود است ، راه صعود تهران ، گچسر ، شاه پل ، وارنگرود ، از پل زنگوله نیز به این قله صعود میشود ..

آزاد کوه : قله یی در پایان خط الراس الوند به ارتفاع 2997 متر ..

آستانه  : کوهی است با ارتفاع 2923 متر ، استان اصفهان در محدوده ی شهرستان شهر رضا ، بخش مرکزی دهستان اسفرجان ، 50 کیلومتری جنوب مرکز شهرستان شهرضا ، جهت کوه شمالی ، جنوبی و مختصات جغرافیای قله ی آن به طول 45 51 و 35 31 میباشد ..

آسمان بارِک : کوهی است با ارتفاع 3133 متر ، استان البرز ،  محدوده ی شهرستان کرج بخش مرکزی ، دهستان نساء ..

آسمان سرا : قله یی است در شهرستان منجیل ، غارنوردی ، ارتفاعات ان قرار دارد ..

آسمان کوه : قله یی است با ارتفاع حدود 4000 متر ، مسیر صعود ، تهران ، فشم ، گرمابدر ، خاتون بارگاه ، تنگه یونزا ، چشمه دو برار ، قله را از روستای افجه و هم چنین از پلور می توان صعود کرد ..

آسمان لو : کوهی است با ارتفاع 3210 متر ، استان سمنان ، در محدوده ی شهرستان سمنان ، بخش مهدی شهر ، دهستان چاشم ..

آغ داش : قله یی است با ارتفاع 3050 متر ، استان اذربایجان غربی ، شهرستان ماکو ، بخش آواجیق ، زمستان پر برف است ، برای آموزش یخ و برف و کوهنوردی مناسب بوده تقریبا شبیه قله ی دماوند است ..

آّغُلِ اَنار : کوهی است با ارتفاع 2819 متر ، استان کرمان در محدوده ی شهرستان بافت ، بخش رابر ، دهستان رابر ، 22 کیلومتری شرق مرکز شهرستان بافت ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات جغرافیایی قله آن به طول 52 56 و عرض 14 29  میباشد ..

آفتاب برز : کوهی است با ارتفاع 3205 متر ، در محدوده ی شهرستان اسلام آباد غرب ، بخش کرند ، دهستان بیوینج ، در 65 کیلومتری شمال غربی مرکز شهرستان اسلام اباد غرب ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی بوده  و مختصات جغرافیای آن به طول 10 46 و عرض 31 34 میباشد ..

آفتاب رو : کوهی است با ارتفاع 2808 متر ، استاد یزد ، در محدوده ی شهرستان مهریز ، بخش مرکزی ، دهستان میانکوه ، 22 کیلومتری غرب مرکز مهریز ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غرب مرکز مهریز ، جهت کوه شمال شرقی ، جنوب غربی و مختصات جغرافیایی آن به طول 13 54 و عرض 32 31 می باشد ..

آق داغ ( سفید کوه) : قله یی با ارتفاع 3303 ، از کوه های گیلان ، جنوب شرق خلخال ، جنوب غرب رضوان شهر ، شمال شرق هشجین ، خط الراس سفید کوه ، بر روی کمانی قوسی شکل قرار دارد ، از سمت شرق به غرب کشیده شده و در ادامه شرقی خود به قلل شاه معلم و رشته ی پشت کوه متصل است ..

آق داغ : کوهی است با ارتفاع 3322 متر ، استان اردبیل در محدوده ی شهرستان خلخال ، بخش خورش رستم ، دهستان خورش رستم جنوبی ، 25 کیلومتری ، جنوب مرکز شهرستان ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات به طول 30 33 48 و عرض 23 37 می باشد ..

آقُر : کوهی است به ارتفاع 3496 متر ، در محدوده ی شهرستان الیگودز ، بخش ززماهرو ، دهستان زر شرقی ، در 42 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان الیگودرز ، جهت کوه جنوب شرقی ، شمال غربی و مختصات جغرافیای قله ی آن به طول 17 49 و 14 33 می باشد ..

آق مسجد : کوهی است با ارتفاع 2922 متر ، استان اردبیل ، در محدوده ی شهرستان استان اردبیل ، در محدوده ی شهرستان مشکین شهر ، بخش مرکزی ، دهستان لاهرود ، 20 کیلومتری شرق مرکز شهرستان ، جهت کوه شرقی ، غربی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 55 47 و عرض 22 38 می باشد ..

آلاداغ : قله یی است با ارتفاع 2900 متر ، شمال غرب بجنورد ..

آلاداغ : از مهم ترین ارتفاعات بجنورد است به موازات مرز ، قله معروف آن شاه جهان 3350 گز ارتفاع دارد ..

آلام کال : کوهی است با ارتفاع 3253 متر ، استان فارس در محدوده ی شهرستان اقلید ، بخش مرکزی ، دهستان احمد آباد ، 45 کیلومتری جنوب مرکزی اقلید ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات  جغرافیای آن به طول 28 30 و عرض 28 30 می باشد ..

آلانه سر: قله یی است از خط الراس جبال البرز به ارتفاع 4020 متر ، بین دهستان کوهستان ، از بخش کلاردشت و دهستان بالا ، از بخش بخش طالقان ، خط الراس آن غربی ، شرقی بوده و از جهت شرق به وسیله قله ی خرس چال و گردنه ی 3800 متری سیاه لیز ، به قله ی زرینه کوه و از جهت غرب به وسیله ی قله ی لشگرک و گردنه ی 4050 متر هزارچم ، به قله ی گردون کوه متصل بوده و مرز طبیعی بین تهران و شهرستان نوشهر به شمار می رود ..

آلمابلاغ : قله یی با ارتفاع 2997 متر ، در پایان خط الراس الوند ، نزدیکترین روستا به قله ، روستای اختاچی می باشد ، از روستاهای اطراف ، مثل باباعلی و تاج آباد ، نیز می توان به این قله صعود کرد ، بهترین مسیر از روستای بابا علی است و برگشت از ده تاج آباد ، می توان از ترمینال مینی بوس ها در انتهای خیابان اکباتان در همدان ، به روستاهای مورد نظر رسید .پیش از قله ی آلمابالاغ با فاصله ی یک ساعت ، قله ی صخره یی دیگری است با ارتفاع 2946 متر که اهالی به آن  چبقلی می گویند . جبهه جنوبی آن دیواره یی است با بلندایی در حدود 150 متر ، در سمت شمال آلبالاغ ، در دور دست قله ی سوباشی و چنگ الماس دیده می شوند و در فاصله یی نزدیک قلل ، بگر ، پریشان ، نقره چال را می توان دید ..

آلمالیجه : کوهی است با ارتفاع 2950 متر ، استان فارس در محدوده ی اقلید ، بخش مرکزی ، دهستان خسروشیرین ، 52 کیلومتری غرب مرکز اقلید ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیایی قله ی آن ، به طول 06 52 و  عرض 54 30 می باشد ..

آلمو قولاغ :  کوهی است با ارتفاع 2972 متر ، استان همدان در محدوده ی شهرستان بهار ، بخش مرکزی دهستان سیمینه رود ، 30 کیلومتری جنوب غرب مرکز شهرستان بهار ، جهت کوه شمالی ، جنوبی و مختصات جغرافیایی قله ی آن به طول 9 48 و عرض 54 34 می باشد ..

آلوسان : کوهی است با ارتفاع 2910 متر ، استان همدان در محدوده ی شهرستان تویسرکان ، بخش مرکزی ، دهستان خرمرود ، 20 کیلومتری شمال غرب مرکز تویسرکان ، جهت کوه شمال غربی ، جنوب شرقی و مختصات جغرافیای قله ی آن به طول 18 48 و عرض 44 34 می باشد ..

آوان یا خشه چال : قله یی است در شمال رودبار ، بخش معلم کلایه شهرستان قزوین با خط الراس شمال غربی و جنوب شرقی ، از جهت شمال به قله ی سیالان و از جانب شمال غرب ، خط الرس آن به دو قسمت شال غربی و غربی تقسیم می شود ، یال شمال غربی به وسیله قله ی بزاکوه به قله ی سماموس و یال غربی به وسیله گردنه آبی عدکش و گرم کوه به قله ی پارچ کوه متصل است ..

آیی قیه سی : ( قلعه ی خرس ها ) با ارتفاع 2350 متر ، در محدوده شهرستان زنجان ، پشت کوه گاوازَنگ ، در جبهه شرقی آن سنگ هایی است جهت تمرین تیغه یی در زمستان ، با کلاهی زیبا..


منابع : فرهنگ جغرافیای کوه های کشور
فرهنگ کوه نوردی و غار نوردی ایران داوود محمدی فر ....

مرجع :کوهکده

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی